REGULAMIN ORGANIZACYJNY MODESTIC

§1 PODSTAWA PRAWNA

 1. Gabinet makijażu permanentnego Modestic nie jest podmiotem leczniczym w brzmieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku i działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Krystyna Zaitseva MODESTIC z siedzibą w Warszawie, Puławska 320 zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 521112715, NIP: 8133873866, REGON: 521112715 na podstawie obowiązujących aktów prawnych w tym w szczególności:
 1. Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku z późniejszymi zmianami;
 2. Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o produktach kosmetycznych 
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem działania gabinetu jest świadczenie usług z zakresu wykonywania zabiegów makijażu permanentnego brwi, powiek i ust z zakresu kosmetologii estetycznej z wykorzystaniem wysokiej klasy nowoczesnego sprzętu oraz z użyciem atestowanych/certyfikowanych barwników. 
 2. Wykonanie zabiegu makijażu permanentnego poprzedzone jest dokładnym wywiadem specjalistycznym oraz ustaleniami z klientką na podstawie którego wybiera ona wzór i sposób wykonania makijażu co potwierdza przed przystąpieniem do pigmentacji.

§3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. W obrocie gospodarczym i w ramach świadczenia usług  z zakresu kosmetologii Krystyna Zaitseva MODESTIC z siedzibą w Warszawie działa pod marką Modestic.
 2. W ramach działania marki Modestic wyodrębniono następujące jednostki organizacyjne:
  • Siedziba organizacyjna podmiotu – Rzeszów, ul. ul. 3 maja nr 12A;
  • Gabinet makijażu permanentnego Modestic – Warszawa, ul. Puławska 320, tel. 733 640 892;
 3. Do głównych zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych należy:
  • Realizacja świadczonych usług z przestrzeganiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu;
  • Kompetentne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków oraz świadczenia usług;
  • Dbałość o należyty wizerunek podmiotu;
  • Zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu;
  • Przestrzeganie tajemnicy służbowej i poufności powierzanych danych;  
 4. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych
 5. Jednostki organizacyjne działające w ramach podmiotu działają w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 6. Zabiegi makijażu permanentnego udzielane są wyłącznie odpłatnie w podanych godzinach pracy i w miejscu prowadzenia działalności.
 7. W ramach działania marki Modestic nie są udzielane świadczenia zdrowotne.

§4 WYKONYWANIE USŁUG

 1. Świadczone usługi udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy z zakresu kosmetologii.
 2. Rejestracja klientek odbywa się drogą telefoniczną, mailową lub za pomocą strony internetowej modestic.pl i wiąże się z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.
 3. Przed wykonaniem usługi klientka zobowiązuje się do wypełnienia formularza zgody na wykonanie zabiegu, formularza wywiadu zdrowotnego oraz stosowania się do zaleceń specjalistki wykonującej makijaż permanentny. W razie odmowy podpisania któregokolwiek z podanych wyżej dokumentów lub niestosowania się do poleceń specjalistki, osoba wykonująca usługę ma prawo odstąpić od dalszego jej świadczenia. 
 4. Klientka korzystając z usług Modestic ma prawo do poszanowania godności osobistej, świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, rzetelnych informacji o wykonywanej usłudze, wyrażenia zgody na wykonanie tatuażu lub jej odmowy. 
 5. Klient ma obowiązek do przestrzegania zakazu palenia papierosów oraz spożywania alkoholu na terenie gabinetu, przestrzegania higieny osobistej, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przestrzegania godzin i dni wizyty wyznaczonej przez Modestic.

§5 KOSZT WYKONANIA USŁUGI

 1. Usługi wykonywane w ramach marki Modestic udzielane są odpłatnie przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności oraz uprawnienia.
 2. Ceny za udzielane usługi są określone na podstawie cennika znajdującego się w miejscu udzielania usługi oraz na stronie www.modestetic.pl, w zakładce „cennik”.

§6 SPOSÓB REPREZENTACJI

 1. Marka Modestic prowadzona w ramach działalności Krystyna Zaitseva MODESTIC reprezentowana jest jednoosobowo przez Panią Krystyna Zaitseva zgodnie z aktualnym odpisem KRS.
 2. Do obowiązków i uprawnień osób reprezentujących Modestic należy w szczególności 
  • organizowanie i kierowanie pracą pracowników,
  • zapewnianie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
  • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników,
  • zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań na rzecz spółki;
  • przyjmowanie skarg i zażaleń.

§7 PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZABIEGU

 1. W ramach działalności marki Modestic prowadzona jest dokumentacja klientek korzystających z usług wykonania makijażu permanentnego zgodnie z posiadaną polityką prywatności i regulaminem przetwarzania danych osobowych.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Modestetic może udostępnić posiadaną dokumentację:
  • Klientce, której dotyczy dana dokumentacja;
  • Osobie upoważnionej pisemnie przez klientkę;
  • Innym podmiotom upoważnionym jeżeli obowiązek udostępnienia dokumentacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dokumentacja udostępniana jest w jednym z następujących sposobów:
  • do wglądu;
  • do sporządzenia odpisu lub kopii;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych.
 5. Dokumentacja udostępniana jest niezwłocznie z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych podmiotu udostępniającego tj. nie wcześniej niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.
 6. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie.

§8 DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów lub Wyrobów medycznych jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów lub Wyrobów medycznych:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. dostarczone do automatu paczkowego;
  3. odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 3. Ternin dostarczenia towarów lub wyrobów medycznych wynosi do 7 dni roboczych od momentu opłacenia zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 5. Jeżeli dla Towarów lub Wyrobów medycznych objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

§9 CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów lub Wyrobów medycznych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty. Informacja o cłach lub innych dodatkowych opłatach związanych z wysyłką podana jest na stronie, w opisie Towaru lub Wyrobu medycznego. W stosunku do niektórych Klientów prezentowane są ceny netto, m.in. w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia)
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU SA (PayU) (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
  3. płatność w systemie ratalnym (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od LeaseLink Sp.z.o.o. lub PayU SA, płatności za zamówiony Towar).
 3. Poza metodami płatności, o których mowa w ppkt 2 powyżej, niektórzy Klienci mogą również skorzystać z metody płatności za pobraniem – płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia). Informacja, czy ta metoda płatności jest dostępna dla Klienta, będzie każdorazowo wyświetlać się na stronie produktu, w opisie Towaru.
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§9 UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego na żądanie drogą mailową. 
 3. Termin 14 dni liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
  12. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. W przypadku Umów sprzedaży, których przedmiotem są Wyroby medyczne, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach wskazanych w pkt 5 a, c-f, h powyżej.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

§10 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Wyrobów medycznych z Umową. Odpowiednie zastosowanie mają przepisy określone w art. 43a – 43g Ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku, gdy odrębne przepisy prawa przewidują względniejsze zasady w zakresie prawa niezgodności Wyrobów medycznych w stosunku do Klientowi będących Konsumentem lub Klientem będącym osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niż pkt 4 – zastosowanie mają przepisy względniejsze.
 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: info@modestic.pl, numer telefonu +48 733 640 892.
  6. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ppkt 5 powyżej.
  7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
  8. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną pod adresem http://modestic.pl/polityka-prywatnosci

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin organizacyjny ustala Krystyna Zaitseva MODESTIC
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
 3. Podanie regulaminu do wiadomości klientów następuje przez udostępnienie go na wniosek klienta oraz poprzez opublikowanie go na stronie internetowej modestic.pl
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 21/07/2020r.