REGULAMIN ORGANIZACYJNY MODESTIC

§1 PODSTAWA PRAWNA

 1. Gabinet makijażu permanentnego Modestic nie jest podmiotem leczniczym w brzmieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku i działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Krystyna Zaitseva MODESTIC z siedzibą w Warszawie, Puławska 320 zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 521112715 na podstawie obowiązujących aktów prawnych w tym w szczególności:
 1. Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku z późniejszymi zmianami;
 2. Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o produktach kosmetycznych 
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem działania gabinetu jest świadczenie usług z zakresu wykonywania zabiegów makijażu permanentnego brwi, powiek i ust z zakresu kosmetologii estetycznej z wykorzystaniem wysokiej klasy nowoczesnego sprzętu oraz z użyciem atestowanych/certyfikowanych barwników. 
 2. Wykonanie zabiegu makijażu permanentnego poprzedzone jest dokładnym wywiadem specjalistycznym oraz ustaleniami z klientką na podstawie którego wybiera ona wzór i sposób wykonania makijażu co potwierdza przed przystąpieniem do pigmentacji.

§3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. W obrocie gospodarczym i w ramach świadczenia usług  z zakresu kosmetologii Krystyna Zaitseva MODESTIC z siedzibą w Warszawie działa pod marką Modestic.
 2. W ramach działania marki Modestic wyodrębniono następujące jednostki organizacyjne:
  • Siedziba organizacyjna podmiotu – Rzeszów, ul. ul. 3 maja nr 12A;
  • Gabinet makijażu permanentnego Modestic – Warszawa, ul. Puławska 320, tel. 733 640 892;
 3. Do głównych zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych należy:
  • Realizacja świadczonych usług z przestrzeganiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu;
  • Kompetentne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków oraz świadczenia usług;
  • Dbałość o należyty wizerunek podmiotu;
  • Zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu;
  • Przestrzeganie tajemnicy służbowej i poufności powierzanych danych;  
 4. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych
 5. Jednostki organizacyjne działające w ramach podmiotu działają w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 6. Zabiegi makijażu permanentnego udzielane są wyłącznie odpłatnie w podanych godzinach pracy i w miejscu prowadzenia działalności.
 7. W ramach działania marki Modestic nie są udzielane świadczenia zdrowotne.

§4 WYKONYWANIE USŁUG

 1. Świadczone usługi udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy z zakresu kosmetologii.
 2. Rejestracja klientek odbywa się drogą telefoniczną, mailową lub za pomocą strony internetowej modestic.pl i wiąże się z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.
 3. Przed wykonaniem usługi klientka zobowiązuje się do wypełnienia formularza zgody na wykonanie zabiegu, formularza wywiadu zdrowotnego oraz stosowania się do zaleceń specjalistki wykonującej makijaż permanentny. W razie odmowy podpisania któregokolwiek z podanych wyżej dokumentów lub niestosowania się do poleceń specjalistki, osoba wykonująca usługę ma prawo odstąpić od dalszego jej świadczenia. 
 4. Klientka korzystając z usług Modestic ma prawo do poszanowania godności osobistej, świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, rzetelnych informacji o wykonywanej usłudze, wyrażenia zgody na wykonanie tatuażu lub jej odmowy. 
 5. Klient ma obowiązek do przestrzegania zakazu palenia papierosów oraz spożywania alkoholu na terenie gabinetu, przestrzegania higieny osobistej, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przestrzegania godzin i dni wizyty wyznaczonej przez Modestic.

§5 KOSZT WYKONANIA USŁUGI

 1. Usługi wykonywane w ramach marki Modestic udzielane są odpłatnie przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności oraz uprawnienia.
 2. Ceny za udzielane usługi są określone na podstawie cennika znajdującego się w miejscu udzielania usługi oraz na stronie www.modestetic.pl, w zakładce „cennik”.

§6 SPOSÓB REPREZENTACJI

 1. Marka Modestic prowadzona w ramach działalności Krystyna Zaitseva MODESTIC reprezentowana jest jednoosobowo przez Panią Krystyna Zaitseva zgodnie z aktualnym odpisem KRS.
 2. Do obowiązków i uprawnień osób reprezentujących Modestic należy w szczególności 
  • organizowanie i kierowanie pracą pracowników,
  • zapewnianie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
  • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników,
  • zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań na rzecz spółki;
  • przyjmowanie skarg i zażaleń.

§7 PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZABIEGU

 1. W ramach działalności marki Modestic prowadzona jest dokumentacja klientek korzystających z usług wykonania makijażu permanentnego zgodnie z posiadaną polityką prywatności i regulaminem przetwarzania danych osobowych.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Modestetic może udostępnić posiadaną dokumentację:
  • Klientce, której dotyczy dana dokumentacja;
  • Osobie upoważnionej pisemnie przez klientkę;
  • Innym podmiotom upoważnionym jeżeli obowiązek udostępnienia dokumentacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dokumentacja udostępniana jest w jednym z następujących sposobów:
  • do wglądu;
  • do sporządzenia odpisu lub kopii;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych.
 5. Dokumentacja udostępniana jest niezwłocznie z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych podmiotu udostępniającego tj. nie wcześniej niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.
 6. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin organizacyjny ustala Krystyna Zaitseva MODESTIC
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
 3. Podanie regulaminu do wiadomości klientów następuje przez udostępnienie go na wniosek klienta oraz poprzez opublikowanie go na stronie internetowej modestic.pl 
 4. Szczegółowe dane o przetwarzaniu danych osobowych klientów znajdują się pod adresem http://modestic.pl/polityka-prywatnosci
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 21/07/2020r.

Bon 100zł na wymarzony makijaż permanentny

Zapraszam Cię na wizytę do mojego salonu w Warszawie!

Wpisz swoje dane i uzyskaj 100zł zniżki na zabieg makijażu permanentnego.